ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงต่าง ๆ ทั้งที่ ใช้ในครัวเรือน เช่น ยาจุดกันยุง สเปรย์กําจัดแมลง เป็นต้น อีกทั้งยังนําเข้าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการกําจัดแมลงเข้ามาจําหน่ายยังประเทศไทยอีกด้วย

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงต่าง ๆ ทั้งที่ ใช้ในครัวเรือน เช่น ยาจุดกันยุง สเปรย์กําจัดแมลง เป็นต้น อีกทั้งยังนําเข้าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการกําจัดแมลงเข้ามาจําหน่ายยังประเทศไทยอีกด้วย

Inquiry Form

PAGE TOP