ผลิตและออกแบบสปริง ชิ้นส่วนงานปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนสำหรับประกอบ

ผลิตและออกแบบสปริง ชิ้นส่วนงานปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนสำหรับประกอบ

5S Activity

รักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยยึดหลัก 5ส ทุกวัน

  • สะสาง (Seiri) กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป
  • สะดวก (Seiton) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
  • สะอาด (Seisou) ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ รักษาความสะอาดในสถานที่ทำงาน
  • สุขลักษณะ (Seiketsu) ปฏิบัติ 3S ด้านบนอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างนิสัย (Shitsuke) ฝึกนิสัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ถูกต้อง

สะสาง

สะดวก

สะอาด

สุขลักษณะ

สร้างนิสัย

PAGE TOP