ประกอบธุรกิจ รีไซเคิล บำบัดและกำจัดของเสีย การบำบัดและฟื้นฟูดินปนเปื้อน และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ประกอบธุรกิจ รีไซเคิล บำบัดและกำจัดของเสีย การบำบัดและฟื้นฟูดินปนเปื้อน และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

menu

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด, กำจัด, และรีไซเคิลของเสีย
รวมถึงการตรวจสอบและบำบัดดินปนเปื้อน

กลุ่มบริษัท DOWA เริ่มต้นจากธุรกิจเหมืองแร่ และสนับสนุนการสร้างสังคมที่มุ่งเน้นการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่มาโดยตลอด ผ่านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิล เช่น ด้านการรีไซเคิล การบำบัดและกำจัดของเสีย และการบำบัดและฟื้นฟูดินปนเปื้อน

ในปี พ.ศ. 2552 กลุ่มบริษัท DOWA ได้ซื้อกิจการของ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด (Waste Management SiamLtd.-WMS) ที่ทำธุรกิจกิจ รีไซเคิลและการกำจัดของเสียในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 รวมไปถึงกิจการของ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (Eastern Seaboard Environmental Complex Co., Ltd.- (ESBEC)) และบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (Bangpoo Environmental Complex Co., Ltd.-BPEC) และ บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด (Waste Management Siam Depot Co., Ltd.-WMSD) ด้วย

WMS ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ตั้งแต่การรวบรวม การขนส่ง การเผาของเสีย รวมไปถึงการกำจัดของเสียแบบครบวงจร

พัฒนาการบริการการกำจัดของเสียสู่มาตรฐานสากล
เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจในประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ในปัจจุบัน การกำจัดของเสียและสารอันตรายอย่างไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดการของเสียได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยระบบการกำจัดของเสียในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกในการรีไซเคิลยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก 

ในอนาคต ไม่เพียงรัฐบาลหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของแต่ละประเทศเท่านั้น ที่ต้องการกระบวนการการรีไซเคิลและการจัดการของเสียในภาคธุรกิจ บริษัทที่เข้ามาประกอบธุรกิจในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะกลางถึงระยะยาว

การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

ติดต่อฝ่ายขายสำหรับการรีไซเคิล การจัดเก็บรวบรวมและขนส่งของเสีย การบำบัดและกำจัดของเสีย และการตรวจสอบ และ การบำบัดและฟื้นฟูดินปนเปื้อน
บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด (Waste Management Siam Ltd.) หรือ WMS

ติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ WMS

ที่อยู่ 25th Fl., Central City Tower 1 Bldg., 589/142 Debaratana Rd., North Bangna, Bangna, Bangkok 10260
TEL 02-745-6926〜7

โรงเผาและกำจัดของเสีย
บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (Bangpoo Environmental Complex Co., Ltd.) หรือ BPEC

BPEC เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการเผาและกำจัดของเสียที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดให้บริการเพียง 3 แห่งเท่านั้น โดยเตาเผาถือเป็นการบริการอย่างหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ที่อยู่ 966 Moo 2, Soi 3B, Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Rd., Bangpoo Mai, Samutprakarn, Samutprakarn 10280
TEL 02-709-2546

ฐานสำหรับการกำจัดของเสียขั้นสุดท้าย การกำจัดน้ำมันเสียและของเหลวเสียแบบผสม ฯลฯ
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (Eastern Seaboard Environmental Complex Co., Ltd.- (ESBEC)

ให้บริการจัดการของเสียแบบครบวงจร และให้บริการจัดการของเสียเช่นของเหลวปนเปื้อนน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ด้วยมาตรฐานสากล

ที่อยู่ 88 Moo 8, Bowin, Sriracha, Chonburi 20230
TEL 038-346-364

ฐานสำหรับจัดเก็บของเสียและทำความสะอาดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมัน
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด (Waste Management Siam Depot Co., Ltd.) หรือ WMSD

ให้บริการกำจัดของเสียจากการขุดเจาะน้ำมัน ของเสียประเภทของเหลว และทำความสะอาดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมัน ฯลฯ
ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา ให้บริการทำความสะอาดอุปกรณ์สำหรับการขุดเจาะน้ำมัน รวมถึงจัดการและจัดเก็บของเสียจากการขุดเจาะน้ำมัน

ธุรกิจที่กำลัง “มาแรง” ที่สุดและจุดเด่นของเรา

การเผากำจัดของเสียอันตราย

BPEC ให้บริการเผาของเสียด้วยเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของเสียที่มีลักษณะไม่อันตรายและการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2560 BPEC ได้รับอนุญาตให้เผากำจัดของเสียอันตรายโดยเฉพาะฟลูออโรคาร์บอนและถุงลมนิรภัยได้ BPEC จึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันภาวะโลกร้อนโดยการทำลายฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นต้นเหตุของก๊าซเรือนกระจก (ในปีพ.ศ. 2564 BPEC กำจัดฟลูออโรคาร์บอนเทียบเท่ากับการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 124,000 ตัน)

ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 BPEC ได้รับการอนุมัติให้เพิ่มปริมาณการเผากำจัดของเสียอันตรายได้ (30 ตัน/วัน สำหรับของแข็ง และ 50 ตัน/วัน สำหรับของเหลวเสีย) ซึ่งทำให้ BPEC ขยายการรับและกำจัดของเสียอันตรายได้เพิ่มขึ้น และจากนโยบาย EEC ของภาครัฐซึ่งเป็นผลให้อุตสาหกรรมเคมีมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ทางBPECจึงมีความตั้งใจที่จะขยายกำลังการรับของเหลวและของเสียอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

แผนผังโรงงาน BPEC ที่จังหวัดสมุทรปราการ
รายการกำจัดของเสียอันตรายโดย BPEC

การรีไซเคิลแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้า HV/EV

เนื่องจากการใช้รถ HV/EV ในประเทศไทยเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ HV/EV ในประเทศมีแนวโน้มขยายตัว เป็นเหตุให้การกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสมกลายเป็นประเด็นสำคัญ รัฐบาลไทยจึงได้ส่งเสริมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการรีไซเคิลต่าง ๆ เช่น การรีไซเคิลรถยนต์ ของเสียจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

เพื่อสนับสนุนนโยบายการรีไซเคิลของภาครัฐ BPEC จึงได้ติดตั้งเตาเผาพิเศษแบบใหม่ เพื่อเผาแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ของรถ HV/EV ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการขั้นต้น (Pre-treatment) ก่อนนำไปรีไซเคิลต่อไป และในอนาคต BPEC และ WMS ตั้งใจจะเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาการกำจัดและรีไซเคิล ที่เหมาะสมในประเทศไทยโดยการขยายขีดความสามารถในการกำจัดของเสียอันตรายในชนิดอื่น ๆ ต่อไป

เตาเผาแบตเตอรี่เสียของรถ HV/EV เช่นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

วิสัยทัศน์ล้ำสมัยอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท
”เตาเผาแบตเตอรี่เสียของรถ HV/EV เช่นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน”

การกำจัดของเสียทางการแพทย์

รัฐบาลไทยเสนอนโยบาย “Thailand 4.0” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว และจัดให้ “การแพทย์” เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญ คาดกันว่าในอนาคตจะมีปริมาณของเสียทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาล

นอกจากนี้ เราเห็นแล้วว่าบริษัทกำจัดขยะในประเทศไทยไม่สามารถรับมือกับขยะทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากอิทธิพลของ COVID-19 ได้ จึงเกิดเป็นปัญหาสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการกำจัดของเสียดังกล่าว BPEC จึงขอใบอนุญาตการกำจัดของเสียทางการแพทย์ แล้วเริ่มรับและกำจัดของเสียตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

ส่งเสริมการรีไซเคิลโลหะ

WMS ได้ให้บริการการแยกชิ้นส่วนและรีไซเคิลของเสียจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) มาโดยตลอด และด้วยความร่วมมือจากหลายจังหวัด WMSได้นำความรู้ความสามารถนี้ดำเนินการแยกส่วน E-waste ที่ถูกรวบรวมโดยหน่วยงานท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด เพื่อนำวัสดุที่นำไปรีไซเคิลได้ไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

WMS เริ่มรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 นอกจากนี้เพื่อตอบสนองความต้องการรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น เราจึงตั้งใจส่งเสริมการรีไซเคิลโลหะมีค่าจากแบตเตอรี่รถยนต์หรือ E-waste เพิ่มเติม

 

Basic Info

Location

PAGE TOP