เพอร์รี่ จอห์นสัน รีจิสตราร์ (ประเทศไทย) จำกัด
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

สถาบันตรวจสอบและขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน ISO

สถาบันตรวจสอบและขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน ISO

menu

มอบการตรวจสอบอย่างแม่นยำ
ที่ตรงต่อความเชี่ยวชาญของลูกค้า
ด้วยความรู้ความชำนาญที่สั่งสมมา
จากผลงานการตรวจสอบมากมาย

PJR-True Mark of Quality (สัญลักษณ์ PJR คือสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจ) คือคติของบริษัท เพอร์รี่ จอห์นสัน รีจิสตราร์ สถาบันตรวจสอบและขึ้นทะเบียนมาตรฐาน ISO ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 ที่รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้ก่อตั้งนิติบุคคลประเทศญี่ปุ่นขึ้นและขยายเครือข่ายสาขาไปทั่วญี่ปุ่นตั้งแต่ฮอกไกโดไปจนถึงคิวชู

โดยปัจจุบันได้เติบโตเป็นสถาบันตรวจสอบและขึ้นทะเบียนอันดับ 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอันดับ 2 ในประเทศญี่ปุ่น และด้วยความตั้งใจที่จะนำความสำเร็จนั้นขยายสู่ประเทศไทยด้วย บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งสาขาในประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2546

ตัวแทนบริษัท คุณโนบุยุกิ อิโต, General Manager

“ผมย้ายมาประจำในประเทศไทยในนามบริษัทปิโตรเคมีสัญชาติญี่ปุ่นเมื่อช่วงยุค 80 โดยอยู่ประเทศไทยมาแล้วรวม 27 ปีครับ หลังปี พ.ศ. 2545 ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัท เพอร์รี่ จอห์นสัน รีจิสตราร์ ในฐานะผู้ประสานงานสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น และได้ช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ กว่า 700 บริษัทจนถึงปัจจุบัน นอกจากตลาดในประเทศไทยแล้ว ผมเชี่ยวชาญตลาดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย จึงสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลไกทางธุรกิจได้อย่างกว้างขวางอย่างเรื่องการรับรองมาตรฐานครับ”

กระแสการขึ้นทะเบียนรับรองที่แผ่ขยายในประเทศไทย

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ไม่เพียงมุ่งแต่หาผลกำไรผ่านการทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่สังคมและลูกค้ายังประเมินองค์กรจากด้านต่าง ๆ เช่น การเตรียมพร้อมมาตรการให้สามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร หรือความแน่นหนาของระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดีหรือไม่ เป็นต้น

วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพที่โลกกำลังจับตามองคือมาตรฐานสากลของระบบบริหาร เช่น มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เป็นต้น

กระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ได้แผ่ขยายมาถึงประเทศไทย มีกรณีที่ในปัจจุบันหากไม่มีการรับรองมาตรฐาน ISO อาจไม่สามารถเข้าร่วมธุรกิจใหม่ได้ด้วย อีกทั้งระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ยังได้รับความสนใจมากขึ้น เป็นเหตุให้ระบบตรวจสอบและขึ้นทะเบียนระบบบริหาร (ระบบรับรองโดยบุคคลที่สาม) มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ

ดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่น

เราเป็นสถาบันตรวจสอบและขึ้นทะเบียนเดียวในประเทศไทยที่มีชาวญี่ปุ่นประจำอยู่ตลอด สามารถดำเนินการทุกอย่างเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ โดยให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงการขึ้นทะเบียนรับรอง

พนักงานตรวจสอบผู้มีประสบการณ์มากมายในธุรกิจแต่ละประเภทจะทำการตรวจสอบ และมอบผลการตรวจสอบที่ผ่านการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำวิธีการจัดการเชิงกระบวนการ (Process Approach) มาใช้

พนักงานจะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนในขณะตรวจสอบ ทั้งนี้ เรามีการระบุจำนวนขั้นตอนการตรวจสอบพร้อมค่าใช้จ่ายไว้ในหนังสือสัญญาอย่างชัดเจน ทำให้ลูกค้าสบายใจเรื่องค่าใช้จ่ายได้

ตัวอย่างบริการรับรองมาตรฐานหลักของบริษัทฯ

สถาบันรับรอง

ปัจจุบัน PJR ได้รับการรับรองโดยสถาบันดังต่อไปนี้

เจ้าของรูปแบบการรับรอง

สถาบันตรวจสอบและขึ้นทะเบียนมาตรฐาน ISO
ที่ไว้วางใจและเชื่อถือได้

ในปัจจุบันมักได้ยินคำว่า “CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท)” บ่อยขึ้น องค์กร (เช่นบริษัท) ไม่เพียงมอบสินค้าและบริการเพื่อผลกำไรเท่านั้น แต่สังคมและลูกค้ายังประเมินองค์กรในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วย เช่น มีระบบการจัดหาสินค้าคุณภาพให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีหรือไม่ หรือมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือไม่ เป็นต้น

วิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพที่โลกกำลังจับตามองคือมาตรฐานสากลของระบบบริหารงาน เช่น มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เป็นต้น

กระแสการขอใบรับรองได้แผ่ขยายมาถึงกิจการในประเทศไทย โดยหากไม่มีการรับรองมาตรฐาน ISO จะไม่สามารถทำธุรกิจใหม่ได้ และหากเป็นบริษัท BOI ก็ต้องได้รับการรับรองด้วย

ไม่เพียงมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น แต่เมื่อไม่นานมานี้มีบริษัทต่าง ๆ เริ่มนำเอาระบบบริหารรักษาความปลอดภัยของข้อมูล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยด้านอาหารมาใช้มากขึ้น อีกทั้งระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301), มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) หรือระบบบริหารต่อต้านการติดสินบน (ISO 37001) ที่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการให้ความสำคัญของการจัดการกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรนั้นได้รับความสนใจมากขึ้น คู่ค้าต้องการให้บริษัทได้รับการรับรองก็เพิ่มขึ้น ทำให้ระบบตรวจสอบและขึ้นทะเบียนระบบบริหาร (ระบบรับรองโดยบุคคลที่สาม) มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ

และเนื่องจากบริษัทของเราเข้มงวดเรื่องความเท่าเทียม ความเป็นอิสระขององค์กร และความเป็นกลางซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานของระบบรับรองโดยบุคคลที่สาม จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการความเท่าเทียมนอกบริษัทขึ้น เพื่อสังเกตการณ์การปฏิบัติงานโดยรวมจากหลากหลายมุมมอง รวมไปถึงกรณีการมีส่วนได้เสียที่ล่อแหลมเพื่อรับประกันความสุจริตด้วย อีกทั้ง เรายังมุ่งมั่นพัฒนาวิธีการตรวจสอบทุกวัน เพื่อมอบการบริการรับรองที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ให้กับองค์กรที่ขอรับการรับรองและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับองค์กรดังกล่าวบนพื้นฐานของการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนอย่างยุติธรรม

พนักงานผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเหลือเรื่องการขึ้นทะเบียนรับรอง

Basic Info

Location

PAGE TOP