เพอร์รี่ จอห์นสัน รีจิสตราร์ (ประเทศไทย) จำกัด
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

สถาบันตรวจสอบและขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน ISO

สถาบันตรวจสอบและขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน ISO

menu

ขั้นตอนการขอใบรับรอง

ติดต่อสอบถาม / แนะนำ
ติดต่อเราโดยการกรอกแบบฟอร์มสอบถาม
​และเราจะติดต่อกลับเพื่อยื่นข้อเสนอให้แก่ลูกค้า

เซ็นสัญญา​​
เราจะดำเนินการตามสัญญาหลังจากลูกค้ายอมรับข้อเสนอของเรา โปรดทำสัญญาอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันนัดหมายตรวจสอบ

กำหนดการ
การตรวจสอบ /
การตัดสิน
จากผู้ตรวจ​​
เราจะปรับวันตรวจสอบและผู้ตรวจให้เหมาะสม

การยื่นเอกสาร

การพิจารณาการจดทะเบียนรับรอง
การพิจารณาขั้นตอนที่ 1

ตัดสินใจว่าจะดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 2 หรือไม่

การพิจารณาขั้นตอนที่ 2

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ดำเนินการแก้ไข
ยินยอมการแก้ไข

​​ตรวจสอบขั้นตอนที่ 2
​​↓
​​ยินยอมการแก้ไข
【ระยะเวลา:ภายใน 90 วัน】

การตัดสิน / คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียนจากทีมผู้ตรวจ​
หลังจากที่ทีมผู้ตรวจแนะนำการลงทะเบียนแล้ว คณะกรรมการตัดสินจะตัดสินว่าสามารถจดทะเบียนรับรองได้หรือไม่

การออกใบรับรองการจดทะเบียน
ออกใบจดทะเบียนหลังจากมีการตัดสินให้ออกใบรับรองได้
【ระยะเวลา: 2 สัปดาห์】

Basic Info

Location

PAGE TOP