เพอร์รี่ จอห์นสัน รีจิสตราร์ (ประเทศไทย) จำกัด
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

สถาบันตรวจสอบและขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน ISO

สถาบันตรวจสอบและขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน ISO

menu

กฎระเบียบในการส่งออกอาหาร
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีความเข้มงวดขึ้น

กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัยของประเทศสหรัฐอเมริกา (FSMA) เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2554 เพื่อยกระดับความปลอดภัยของอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา สิ่งนี้ได้เพิ่มอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) รวมถึงมีการตรวจสอบเพิ่มขึ้นในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั่วโลก เนื่องจาก FSMA มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมดที่บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ส่งออกไปยังประเทศนี้จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตาม FSMA กรณีที่อาหารนั้น ๆ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ FSMA ในอนาคตอาจถูกจำกัดการส่งออกโดยอำนาจของ FMA ได้

ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

  • ธุรกิจไทยและญี่ปุ่นที่ส่งออก (หรือกำลังพิจารณาส่งออก) สินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และอาหารไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นำเข้าสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และอาหารจากประเทศไทยและญี่ปุ่น
  • หน่วยงานราชการหรือองค์กรที่สนับสนุนธุรกิจข้างต้น​

คุณสมบัติโดยสังเขปของกฎพื้นฐาน 3 ข้อ

クリックして拡大

บุคคลที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ต้องทำ (ตัวอย่าง) ข้อมูลเพิ่มเติม
มาตรการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์
(Preventive Controls for Human Food-PCHF)

มาตรา 103

ผู้ผลิต / แปรรูป / จัดเก็บ / บรรจุภัณฑ์อาหาร
(สถานที่จดทะเบียนอย.)

(※1)

การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมป้องกันตามความเสี่ยง (*)
(Hazard Analysis and Riskbased Preventive Controls)
แนะนำวิธีการจัดการอันตรายแบบใหม่ที่ล้ำสมัยกว่าระบบ HACCP จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเนื้อหาและผลการวิเคราะห์อันตราย
การกำหนดและการจัดการแผนความปลอดภัยด้านอาหาร
(รวมถึงแผนการเรียกคืน และอื่น ๆ)
การวางแผนและการจัดการตามข้อกำหนดของอย. โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ผู้มีประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเทียบเท่ามาตรฐาน อย. เป็นต้น)
โปรแกรมห่วงโซ่อุปทานในการควบคุมอันตราย
(การตรวจสอบสถานที่จริง การทดสอบตัวอย่าง การตรวจสอบเอกสาร ฯลฯ)
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของซัพพลายเออร์ วิเคราะห์อันตรายของวัตถุดิบและอื่น ๆ รวมถึงตรวจสอบหลังการซื้อตามระดับความจำเป็น เมื่อซัพพลายเออร์ต้องการควบคุมอันตรายสำหรับวัตถุดิบและสินค้าเกษตร
อบรมพนักงานทุกคน จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการสุขอนามัยและอื่น ๆ โดยสามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่ำ (การผลิตและการแปรรูป) ในฟาร์มได้ด้วย
มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตสินค้าเกษตร
(Produce Safety Standards)

มาตรา 105

ฟาร์ม
(※2)
การจัดการสุขอนามัย การฝึกอบรม การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การจัดการดิน การจัดการอุปกรณ์ มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ (ธัญพืช ชา ผักที่อย. กำหนดให้เป็นวัตถุดิบที่ไม่บริโภค) มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับประเพณีของแต่ละรัฐ (เชี่ยวชาญด้านการจัดการอันตรายทางชีวภาพ)
โปรแกรมการตรวจทวนสอบซัพพลายเออร์จากต่างประเทศ
(Foreign Supplier Verification Program-FSVP)

มาตรา 301

ผู้ประกอบการนำเข้า
(※3)
โดยปกติแล้วจะนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากคู่ค้าที่ได้รับการประเมินแล้ว ตรวจสอบการวิเคราะห์อันตรายของอาหารแปรรูป สินค้าเกษตร และประวัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดของซัพพลายเออร์กับอย. ก่อนการนำเข้า พร้อมระบุผลิตภัณฑ์และผู้นำเข้า (การควบคุมจัดการจากแผนผังเมทริกซ์ไม่เพียงพอ)
การผลิตสินค้าเกษตร อาหารแปรรูปนำเข้า / การตรวจสอบภายหลังของผู้ประกอบการนำเข้า หรือฟาร์ม
(การตรวจสอบในสถานที่จริง การทดสอบตัวอย่าง การยืนยันเอกสาร อื่น ๆ)
มีการตรวจสอบหลังจากนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบในสถานที่ การยืนยันเอกสารตามลักษณะของอันตรายที่ระบุไว้
(※)การจัดการที่ไม่เพียงพออาจส่งผลให้มีการระงับการนำเข้า
※โดยปกติแล้วจะจัดเก็บบันทึกไว้เป็นเวลา 2 ปี

(※1) ยอดขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์อาหารทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกาน้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, โกดังเก็บธัญพืช, สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บที่เรียบง่ายและไม่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ: การผ่อนปรนที่มีนัยสำคัญ (ไม่จำเป็นต้องมีแผนความปลอดภัยด้านอาหาร)

(※2) ฟาร์ม; สถานที่หรือการลงทุนในฟาร์มจากการปฏิบัติงานด้านการเกษตร เช่น การผลิต การเก็บเกี่ยว การบรรจุ การเก็บรักษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสถานที่นอกภาคการเกษตรที่ปฏิบัติงานทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์ม อย่างไรก็ตาม หากยอดขายสินค้าเกษตรเฉลี่ยไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐจะได้รับการยกเว้นการบังคับใช้ รวมถึงมีการผ่อนผันสำหรับยอดขายอาหารเฉลี่ยไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การผลิตและแปรรูปส่วนใหญ่ที่ดำเนินการในฟาร์มจะไม่ใช้มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตสินค้าเกษตร แต่จะใช้มาตรการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ (PCHF)

(※3) เนื้อหาการวิเคราะห์และการตรวจสอบอันตรายจะแตกต่างกันไปตามกฎเกณฑ์ที่ใช้กับคู่ค้า ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ และอื่น ๆ โดยสามารถบันทึกเอกสารเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้ แต่ต้องส่งบันทึกและแปลเป็นภาษาอังกฤษตามคำร้องขอของอย. (FDA)

ความเข้าใจพื้นฐานของมาตรฐาน FSMA มาตรา 103

หลังจากมีการบังคับใช้มาตรฐาน FSMA แล้ว ข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อธุรกิจเกี่ยวกับอาหารของไทยและญี่ปุ่นมากที่สุดคือมาตรา 103 ความว่า “ต้องปฏิบัติตามการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมป้องกันตามความเสี่ยง (HARPC)”

ก่อนการใช้กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหาร มาตรฐาน HACCP มีหน้าที่ควบคุมโรงงานผลิตและแปรรูปน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางทะเล อย่างไรก็ตาม สถานที่ที่จดทะเบียนอื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อันตรายและมาตรการควบคุมป้องกันอย่างมาตรฐาน HACCP

ข้อบังคับใหม่ภายใต้มาตรา 103 ของกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหาร Hazard Analysis and Risk-based Preventive Controls (HARPC)


ในกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารจะนำแนวคิดของมาตรฐาน HACCP มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหาร โดยวิธีการจัดการด้านสุขอนามัยที่เน้นการวิเคราะห์อันตรายและการจัดการป้องกันตามความเสี่ยงที่คล้ายกับ HACCP ก็จะถูกนำมาใช้สำหรับสถานประกอบการที่จดทะเบียนทั้งหมดเช่นกัน
※ยกเว้นบางกรณีที่ได้รับการยกเว้น

รูปแบบการใช้มาตรฐาน FSMA

การตรวจสอบข้อบังคับด้วยโปรแกรม VQIP

เมื่อมีการส่งออกอาหารที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา โปรแกรม VQIP (โปรแกรมสมัครใจของผู้นำเข้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม) จะช่วยเร่งรัดขั้นตอนการตรวจสอบของศุลกากรเมื่อเข้าสู่ประเทศปลายทาง ทั้งนี้ กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหาร มาตรา 302 มีการระบุบังคับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยผู้ที่จะเข้าร่วมโปรแกรมนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองโดยบุคคลที่สาม ซึ่งได้รับการรับรองภายใต้ระบบการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามที่กำหนดไว้ในมาตรา 307

เรามีบริการตรวจสอบกฎข้อบังคับสำหรับ VQIP ในฐานะสถาบันรับรองโดยบุคคลที่สาม โดยร่วมมือกับ Perry Johnson Registrar Food Safety Inc. (PJRFSI) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง PJRFSI ได้รับการรับรองเป็นแห่งแรกของโลกจากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (ANSI) ภายใต้รับรองจาก FDA

เร่งการนำเข้าอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์อาหารญี่ปุ่นจะต้องได้รับการตรวจสอบด้านข้อบังคับและรับรองจากสถาบันรับรองโดยบุคคลที่สามเพื่อเข้าร่วม VQIP ในการเร่งนำเข้าอาหารสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เพิ่มโอกาสการทำการค้ากับผู้ประกอบการนำเข้า

ด้วยการตรวจสอบข้อบังคับและรับการรับรองนี้ ไม่เพียงแต่ได้สิทธิ์เข้าร่วม VQIP เท่านั้น แต่เนื่องจากบริษัทนำเข้าที่เข้าร่วม VQIP สามารถเลือกนำเข้าอาหารที่ผลิตในโรงงานที่ผ่านการรับรองได้ด้วย จึงมีโอกาสในการทำการค้ากับผู้นำเข้าอาหารได้มากขึ้น

Basic Info

Location

PAGE TOP